برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال Harley Quinn
Web-dl
IMDb 8.5/10 - 8323
در حال پخش - فصل : 2 - قسمت : 13
7 رای 7٫71

این مجموعه بر روی یک دکتر هارلی متمرکز است که تصمیم می‌گیرد آن را در شهر خودش در شهر Gotham قرار دهد.

قسمت 13 از فصل 2 اضافه شد

دانلود سریال Harley Quinn فصل 2

جستجوی زیرنویس من نمی توانم از سرور tvto.ga دانلود کنم
ورود به پوشه
فصل 0113 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 383.22 MB
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 344.25 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 100.01 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 167.68 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 143.02 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 286.01 MB
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 335.82 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 97.96 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 167.75 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 155.93 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 285.89 MB
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 294.95 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 84.35 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 167.65 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 119.65 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 275.4 MB
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 297.15 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 103.96 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 161.51 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 129.39 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 285.98 MB
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 338.36 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 100.01 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 167.71 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 145.06 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 1080p حجم : 285.94 MB
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 243.21 MB
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 74.77 MB
کیفیت : Web-dl 720p حجم : 167.66 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 107.07 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 286.01 MB
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 343.64 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 97.97 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 167.8 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 143.18 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 285.95 MB
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 288.96 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 100.28 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 190.74 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 156.11 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 285.85 MB
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 263.32 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 85.34 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 171.47 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 113.79 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 286 MB
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 296.19 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 84.81 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 167.77 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 123.09 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 454.85 MB
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 343.58 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 110.9 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 199.37 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 157.5 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 286.04 MB
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 412.48 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 121.14 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 228.52 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 179.83 MB
قسمت 13
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 286.05 MB
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 290.56 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 103.24 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 196.2 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 147.55 MB
ورود به پوشه
فصل 0213 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 377.94 MB
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 280.92 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 96.74 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 167.74 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 144.01 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 286.05 MB
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 323.05 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 117.54 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 167.74 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 145.12 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 286.02 MB
کیفیت : Web-dl 1080p x265 حجم : 245.83 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 88.66 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 167.72 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 111.64 MB
قسمت 04
کیفیت : WEBRip 1080p x264 حجم : 839.7 KB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 856.66 KB
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 1.04 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 865.15 KB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 992.42 KB
قسمت 05
کیفیت : WEBRip 1080p x264 حجم : 323.28 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 4.72 KB
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 88.92 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 158.46 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 124.74 MB
قسمت 06
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 321.62 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 240.43 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 93.08 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 161.42 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 132.54 MB
قسمت 07
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 395.25 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 294.54 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 113.43 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 203.25 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 158.62 MB
قسمت 08
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 394.07 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 296.28 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 116.35 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 206.19 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 160.47 MB
قسمت 09
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 375.6 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 281.07 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 116.23 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 196.93 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 156.43 MB
قسمت 10
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 365.69 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 265.18 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 103.37 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 183.33 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 143.27 MB
قسمت 11
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 343.66 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 254.69 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 97.15 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 171.85 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 135.92 MB
قسمت 12
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 402.71 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 301.41 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 114.01 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 203.56 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 159.62 MB
قسمت 13
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 380.14 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 280.23 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 107.19 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 189.03 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 149.37 MB

به منظور بهبود کیفیت وب سایت پرشین دانلود و رضایت کاربران بخشی را در نظر گرفته ایم تا کاربران بتوانند خلاصه داستان فیلم یا سریال مورد نظر را به صورت صحیح برای ما ارسال کنند

متن شما پس از ارسال توسط ما بررسی و منتشر می شود

 

برای ارسال باید وارد حساب کاربری خود شوید

ورود به سایت

5
دیدگاه بگذارید

avatar
4 موضوعات نظر
1 پاسخ ها این موضوع
0 دنبال کنندهگان
 
بیشترین اظهار نظر ها
داغ ترین موضوعات نظر
3 نویسنده های نظر
محمد رحمتیAsaria نویسندگان نظرات اخیر
  مشترک شدن  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای ها
اطلاع از
aria
مهمان

خیلی عالیه دمتون گرم

aria
مهمان

ببخشید بقیه فصل دو کو؟؟ لطفا بقیشم بزارید

aria
مهمان

ببخشید حواسم نبود که قستمای جدید هنوز پخش نشدنه. شرمنده

As
مهمان
As

قسمت 11 فصل 2 رو لطفا بزارین

Harley Quinn, دانلود Harley Quinn, دانلود, پرشین دانلود, دانلود سریال Harley Quinn, دانلود رایگان سریال Harley Quinn, سریال Harley Quinn کامل , دانلود سریال Harley Quinn با لینک مستقیم, دانلود سریال Harley Quinn با زیرنویس فارسی, دانلود سریال Harley Quinn 2019 با زیرنویس فارسی,

| | | | | | | | | |

دانلود سریال Harley Quinn بدون سانسور

دانلود سریال Harley Quinn با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند،در پرشین دانلود بدون ثبت نام و رایگان فیلم و سریال دانلود کنید
دوستان عزیز حتما در جریان های که هر روز برای سایت های فیلم در می آورند هستید (فیلتر و این داستان ها) لطفا اگر به پرشین دانلود اهمیت می دهید صفحه perdl_22 رو داخل اینستا دنبال کنید تا اگر اتفاقی افتاد خیلی زود همدیگر رو پیدا کنیمصفحه اینستاگرام ما
+